Världsekonomin hankar sig fram – SEB –

 

Av Håkan Frisén, Andreas Johnson

SEB Ekonomisk Analys

”Den senaste tiden har signalerna från världsekonomin varit blandade. Konjunkturen har generellt fortsatt att försvagas på de flesta håll. USA-ekonomin har dock visat en rad ljusglimtar inte minst på arbets- och bostadsmarknaden. Centralbankernas nya stimulansprogram efter sommaren har i huvudsak varit kraftfulla och omfångsrika, vilket bidragit till ökad riskvilja på de finansiella marknaderna. ECB:s stödköpsprogram (OMT) har bidragit till att dämpa den akuta krisen i Euro-zonen. Därmed skapas lite större manöverutrymme för krishanteringen på andra områden som t ex strukturpolitik och fördjupat samarbete inom finanspolitiken.

Vår syn på utvecklingen i olika länder har redovisats i prognosuppdateringar (Macro Updates) de senaste veckorna. Justeringarna i huvudprognosen jämfört med Nordic Outlook i augusti är små. Prognoserna för USA och Euro-zonen har reviderats marginellt nedåt medan en något större nedjustering gjorts för Japan. Utsikterna för Indien och Kina har också justerats ned något för 2012. Sammantaget blir effekterna på världsekonomin liten. Global BNP-tillväxt (PPP-viktad) har reviderats ned med en tiondels procentenhet för både 2012 och 2013.Världstillväxten väntas därmed hamna på 3,2% 2012 och på 3,5% 2013. Vår bedömning är att riskbilden på marginalen förbättrats något tack vare ett stabilare läge för Euro-zonen och ytterligare minskad risk för en hårdlandning i Kina. Vi väljer ändå att stå fast vid bedömningen från augusti att sannolikheten för ett recessionsscenario ligger på 20%. Även sannolikheten för en snabbare återhämtning bedöms vara 20%.”


Lämna ett svar