Socialdemokraterna klarar inte politiken

Socialdemokratin saknar förebilder, det gäller både i Europa och ute i kommuner och landsting. Det är obegripligt att socialdemokraterna har så svårt att nå framgång, och samtidigt med socialdemokratins brist på handling är svensk media flat i sin rapportering.  

KRÖNIKA Per Persson

 

Positiva förändringar i partiet men få förebilder i Sverige och Europa

Socialdemokraterna i Sverige har det senaste året bytt ut hela ledargarnityret. Håkan Juholts yviga stil har bytts ut mot Stefan Löfvens försiktighet och långa erfarenhet från fackföreningsrörelsen. Magdalena Andersson har tagit Tommy Waidelichs plats som ekonomisk-politisk talesman och den pragmatiske Mikael Damberg har åter tagit plats i partiets innersta krets. På många sätt är förändringarna bra och tyder på att partiet tar sin uppgift som ledande oppositionsparti på allvar.

Det går dock inte att komma ifrån att mycket av socialdemokratin idag fortfarande är mer prat än verkstad. I Europa är det i det närmaste omöjligt att hitta framgångsrika regeringar som leds av socialdemokrater. I både Danmark och Frankrike, två länder som fått s-ledda regeringar de senaste åren, är partiet under stark press med låga opinionssiffror och omfattande kritik från både internt och externt håll.

Högst arbetslöshet i röd-gröna län

Med tanke på socialdemokraternas höga tonläge i den politiska debatten finns det anledning att tro att det finns många lyckade exempel på vad partiet har uppnått ute i kommuner och landsting. Men hur ser det egentligen ut? För att undersöka hur väl partiet har lyckats i praktiken har vi valt att titta närmare på fyra centrala politiska områden: arbetslöshet, sjukvård, skola och företagsklimat. Låt oss börja med den största politiska frågan, arbetslösheten.

När vi går igenom den tillgängliga statistik som finns från SCB och AMS över arbetslösheten i olika län framträder ett tydligt mönster. De fem län som har lägst arbetslöshet, Uppsala, Jönköping, Gotland, Stockholm och Halland, är alla ledda av allianspartier. Allra starkast utveckling har moderatledda Uppsala län med en arbetslöshet som sjunker betydligt snabbare än i övriga landet. Av de fem län som har högst arbetslöshet, däribland Gävleborg och Värmland, ser vi däremot att samtliga är ledda av socialdemokratiska majoriteter. Slutsatsen när det gäller hanteringen av arbetslöshet och sysselsättning är alltså att socialdemokraterna har svårt att hitta framgångsrika exempel ute i länen.

Samma bild tonar fram när vi tittar på sjukvården och då särskilt vårdköerna. Tidigare i höst gjorde Dagens Nyheter en granskning av situationen i olika landsting. Sämst ut kom Dalarna där fyra av tio patienter inte får vård inom de lagstadgade 90 dagarna.  Även Jämtlands län har en besvärlig situation med stora kostnadsproblem inom sjukvården. Läget är så allvarligt att landstinget beslutat om ett totalt kostnadsstopp för allt som inte är vårdrelaterat. Till och med fruktkorgar och kaffe för personalen dras nu in samtidigt som skatterna höjs. Ett tredje krisdrabbat landsting är Västernorrland som under lång tid har brottats med kostnads- och kvalitetsproblem inom vården. Gemensamt för de tre landstingen, Dalarna, Jämtland och Västernorrland, är att de alla styrs av röd-gröna majoriteter. Var återfinns då landets kortaste vårdköer? I Halland, ett landsting som sedan länge styrts av alliansen.

 

 

Nästan alla de sämsta skolresultaten finns i röd-gröna kommuner

Det släpps ett antal undersökningar om den svenska skolan varje år. Ofta publiceras det rankinglistor som är baserade på en rad olika faktorer. Inte sällan blandas resultat och resurser samman vilket gör det svårt att veta var någonstans skolkvaliteten egentligen är högst. För att få en bra bild av skolresultaten i Sveriges kommuner har vi valt att bryta ut denna faktor från den stora skolundersökning som ett av de stora lärarförbunden släpper varje år. Resultaten är nedslående för socialdemokraterna. Av landets 30 sämsta kommuner är det mindre än en handfull som styrs av allianspartierna. Vinnaren i den senaste skolundersökningen, moderatledda Vellinge.

Alliansen toppar också företagsklimatet, s nya profilfråga

Slutligen tittar vi på det område som Stefan Löfven har lyft fram som partiets nya profilfråga, företagsklimatet. Svenskt Näringsliv gör årligen en ranking av kommunernas företagsklimat och 2012 vann för tredje året i rad Solna. Andra kommuner på topplistan är Vellinge, Danderyd, Sollentuna, Lidingö och Ängelholm. Gemensamt för dessa kommuner är att de alla styrs av allianspartier. I botten av listan ligger föga förvånande främst röd-gröna kommuner, ett genomgående tema inom de fyra politikområden som vi tittat närmare på.

Även när tidningen Fokus går igenom bästa kommuner utifrån mer mjuka faktorer, som kvaliteten på barn- och äldreomsorg, hamnar så gott som alltid alliansstyrda kommuner i topp. Den politiska retoriken säger att de röd-gröna partierna ska klara välfärden och arbetslösheten bäst men verkligen talar ett helt annat språk.

En del skulle säga att anledningen till socialdemokraternas svaga resultat i kommuner och landsting är en följd av att de ofta röstas fram i områden där det bor många svaga grupper. Detta är självfallet en viktig aspekt att ta med sig, men det är ändå slående hur tydligt mönstret är. I stort sett inga stora framgångssagor går att hitta i Sverige där de röd-gröna suttit vid rodret.

Malmö, Sundbyberg och Kalmar län intressanta exempel

Finns det då inga lyckade exempel på socialdemokratisk politik? Jo, i sina delar. Ilmar Reepalaus Malmö har onekligen genomgått en stor och spännande förändring de senaste tio åren, inte minst när det gäller stadens förnyelse. Men staden har också svaga skoresultat, rekordhög barnfattigdom och en omfattande arbetslöshet. Sundbyberg har en stark utveckling och leds idag av socialdemokraterna och på landstingsnivå kan Kalmar lyftas fram som ett s-lett landsting som klarar både vård och ekonomi relativt väl.

Media är snäll i sin granskning av den röd-gröna politiken

Den övergripande bilden är dock att socialdemokraterna saknar framgångar på kommun- och landstingsnivå. Partiet vinner många val ute i landet men resultaten av politiken imponerar inte. Det kanske mest intressanta med situationen är att det saknas en kritisk granskning från medias sida. Istället för att rapportera om den rad av röd-gröna misslyckanden som vi idag ser inom kommuner och landsting, har media istället valt att göra ägarförhållanden och vinster i välfärden till den stora frågan. Kritiken riktas då snarare mot landsting som Stockholm och Halland där valfriheten är stor men resultaten ofta är betydligt bättre än i de röd-gröna landstingen.

Frågan är om journalisternas egna värderingar skiner igenom i nyhetsrapporteringen eller om det är så enkelt att socialdemokraterna ute i landet har fått positionen som David mot Goliat. Är det helt enkelt svårt för journalister att kritiskt granska kommuner och landsting som har problem och där utvecklingen går åt fel håll? Det verkar i vilket fall inte finnas någon förväntan från media om att röd-gröna styren skulle kunna toppa de många rankinglistor som görs om kommunernas och landstingens verksamhet varje år.

Dags för socialdemokraterna att visa på resultat

Oavsett hur det ligger till med medias ointresse av att bevaka socialdemokraterna och de röd-gröna partierna på lokal nivå, är det tydligt att partiet har stora problem att visa framgångsrika exempel på sin politik. Det gäller både i Europa och i runtom i Sverige. För ett parti som försöker attrahera den växande medelklassen i storstadsområden är detta ett stort problem. För i slutändan är det väl få som är intresserade av att bli styrda av politiker som har en bra retorik men som har uppenbart svårt att nå verkliga resultat.

Lämna ett svar