Israels omöjliga framtid

En rationell och klarsynt ekonom, som SEBs chefekonom, drar ofta andra slutsatser än religiöst och ideologiskt indoktrinerade. Jag delar Robert Bergqvist slutsats, i citatet nedan, vad gäller utsikterna för ett Israeliskt/Palestinskt fredsavtal – ”mikroskopiska” eller rent av obefintliga. Min åsikt grundar sig på egna dystra erfarenheter från en annan (religös/territoriell konflikt) – Jugoslavienkriget. Lika lite som det går att resonera med psykiskt sjuka går det att föra konstruktiva samtal med religösa fundamentalister. Religösa må kalla sig protestanter, ortodoxa, katoliker, judar eller muslimer – så länge religiösa fantasier och tvångstankar om historiska gränsdragningar och oförätter styr, är samtal meningslösa och reella resultat omöjliga att nå. Tyvärr. /PN

Israels flagga

 

”Mellanöstern – politiskt bakbunden potential

Ett uthålligt fredsavtal mellan Israel och Palestina är en av flera viktiga nycklar för att uppnå långsiktig stabilitet i Mellanöstern och öka förutsättningarna för att utveckla regionens ekonomiska potential. Novisens slutsats är dessvärre att förutsättningarna för fredsavtal i närtid är mikroskopiska trots förnyade ansträngningar från bl a USA. Stabiliteten i Mellanöstern påverkas också av att världen försöker hitta, och förhålla sig till, en ny geopolitisk jämvikt och maktbalans. Ljuset i konfliktmörkret är inställningen och framtidstron hos både israeler och palestinier, speciellt de unga, att möjligheterna finns för både fred och nya framgångar inom de ekonomiska och industriella områdena

Israels ekonomi, den 49:e största i världen, har en underliggande styrka och stor potential genom sitt ”ekosystem” för innovation och utveckling. Upptäckten av stora naturgastillgångar 2009 ger både ekonomiska och politiska återverkningar – och utmaningar. Många av problemen är liknande dem i andra OECD-länder (arbetsmarknadens funktionssätt, åldrande befolkning, alltför låg produktivitet). Korruptionen är också närvarande. Det stora ekonomiska lyftet för t ex Israel uteblir dock så länge instabiliteten kvarstår i regionen
=====================
Ett 50-tal vd:ar/styrelseordföranden för företag och institutioner deltog i SEB:s årliga Nordiska Näringslivsdelegation 2014. På plats i Israel och Palestina, under ett par intensiva dagar i mars, fick gruppen och SEB:s ledning ta del av intressanta föredrag/diskussioner kring Israels och Palestinas ekonomiska, finansiella och politiska situation och läget i Mellanöstern. Israels och Palestinas presidenter närvarade vid olika tillfällen i SEB-konferensen. 

Denna rapport återger huvudslutsatser från konferensen och ger subjektiva reflektioner över sakers tillstånd i och runt Mellanöstern. Rapporten bygger på olika typer av information från bl a företrädare för den politiska sfären och privat och offentlig sektor samt internationella rapporter. Denna Veckans tanke och reseberättelse är disponerad enligt följande. Den inleds med försök till att sammanfatta det politiska läget i Mellanöstern och utsikterna för stabilitet. Därefter redovisas det ekonomiska och finansiella läget och utsikterna för i första hand Israel och i viss mån även Palestina. Den avslutande delen tar sin utgångspunkt i Israels strävan och möjligheter att förbli ett växthus för innovation och högteknologi.” Robert Bergqvist, SEB

Lämna ett svar