Europa behöver ett gemensamt språk

Europasamarbetet befinner sig i djup kris. Lågkonjunkturen och den svåra situationen i Sydeuropa har lett till motsättningar inom unionen som få kunde föreställa sig för tio år sedan och i Storbritannien finns det allvarliga funderingar på att lämna unionen. Det kan vara värt att fundera på tanken bakom EU och om vi kanske förbiser de enkla stegen mot en integration mellan Europas länder. Varför inte börja med människorna? Varför inte på allvar göra engelskan till Europas gemensamma språk?

 

 

KRÖNIKA av Per Persson  

Ekonomin för mycket i fokus

I dessa tider av lågkonjunktur och ständiga brandkårsutryckningar från alltmer vilsna politiker är det svårt att uppbringa någon större entusiasm över Europasamarbetet. Med facit i hand framstår införandet av euron i början av 2000-talet alltmer som ett politiskt projekt som Europa inte var redo för. Istället för att fungera som en sammanhållande kraft har den gemensamma valutan på ett smärtsamt sätt visat upp olikheterna mellan de europeiska länderna och skapat arbetslöshet och social oro.  Samtidigt går det inte att komma ifrån det ansvar som ligger på enskilda länder och politiker. I alltför många länder verkar det saknas insikt om att företagande och konkurrenskraft är de bästa byggstenarna för att på sikt höja sysselsättningen och nå ökat välstånd.

Ett av problemen med dagens Europadiskussion är att den i så hög grad handlar om ekonomisk politik. Fler gemensamma regelverk och en ökad kontroll av ländernas budgetar är centrala delar i den politik som nu formas. Antagligen behövs många av reformerna för att öka ordningen i europeisk ekonomi, men det är också viktigt att vi inte glömmer bort att det bara är människor och deras beteende som kan skapa verklig integration. Det största hindret mot mer samarbete handlar inte om bristen på gemensam valuta och för få kontrollorgan utan om avsaknaden av ett gemensamt europeiskt språk. Så länge som vi alla som bor i Europa inte behärskar engelska fullt ut faller själva förutsättningen för den rörlighet och frihet som alla ser som målet med det europeiska samarbetet.

 

Språkbarriären enorm

I en EU-rapport som kom ut 2007 med titeln ”The language barrier” visar det sig att mer än hälften av EU:s befolkning bara behärskar det egna språket. Det är en skrämmande låg andel som visar hur långt vi har kvar innan vi kan prata om ett gemensamt Europa.

Medan nyutbildade studenter i USA fritt kan söka jobb på en arbetsmarknad med tre tidszoner och fyra klimatzoner, har de flesta i Europa fortfarande bara det egna landet som jobbmarknad. Detta är ett slöseri för de människor som gärna vill söka sig till något annat land och för europeisk ekonomi som inte får den rörlighet som behövs för tillväxt och konkurrenskraft.

För att förstå betydelsen av språk som sammanvävande kraft kan vi titta på de områden där det idag finns en internationell arbetsmarknad. Det handlar om medicin, matematik, kemi, fysik och stora delar av IT-området. Gemensamt för dessa områden är att de har ett gemensamt språk vid sidan om det lokala. Är du en duktig matematiker spelar det idag ingen roll vilket land du kommer ifrån. Du kan göra dig gällande ändå. På samma sätt har många läkare och forskare fått möjlighet att söka sig utomlands genom att det medicinska språket är gemensamt över hela världen.

Gör engelskan till officiellt språk

Så vad kan Europa då göra för att minska den språkliga barriären? Ett första viktigt steg handlar om att öka insikten om att vi behöver ett gemensamt språk för att få till stånd en verklig europeisk union. Därefter behövs det kraftfulla reformer på alla nivåer. Varför inte göra engelskan till ett officiellt språk i alla länder vid sidan om det lokala språket? Varför inte kraftigt öka undervisningen i engelska och se till att en stor del av både läromaterial och prov skrivs på engelska även i andra ämnen? Varför inte på sikt göra undervisningen i alla skolor runtom i Europa randig där hälften av undervisningen sker på engelska och hälften på det lokala språket?

Den europeiska drömmen lever

Trots de stora problem som vi står inför är Europatanken viktigare än på länge. Utan en europeisk dröm att tro på är det svårt att se hur Sverige och andra europeiska länder ska kunna ta tillvara på framtidens möjligheter och lösa de utmaningar som finns. Ytterst handlar det om hur vi som lever på denna lilla kontinent med så många länder, språk och kulturer ska kunna hitta en gemensam väg framåt. Det har blivit dags att väcka liv i den europeiska drömmen. För att nå målet behöver vi mindre fokus på ekonomi och kontroll och mer på hur vi kan utnyttja kraften som finns hos enskilda människor. En bra start vore att börja med mest uppenbara, att på allvar göra engelskan till Europas gemensamma språk!

Lämna ett svar