Anticimex – vår tids massmördare

Gifter som använts i bekämpningsmedel av Anticimex ända in på 2000-talet har sannolikt orsakat allvarliga neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimer – 100.000 tals svenskar har avlidit i förtid i dessa folksjukdomar. Om det vore möjligt att verifiera omfattningen av de skador Anticimex kan ha åsamkat skulle det sannolikt innebära mång-miljardskadestånd för familjen Wallenberg som äger företaget genom riskkapitalbolaget EQT/Investor. Det är hög tid att undersöka saken via en grupptalan – en process som kan pågå i decennier.

Micael150ny

ANALYS Micael Kallin

Att Anticimex är en ”massmördare” av skadedjur är ett okontroversiellt påstående och något företag lever på. Att tala klarspråk om att företaget sannolikt även har orsakat många svenskars neurologiska skador och för tidiga död är mer kontroversiellt. Men den som ägnar påståendet en tanke inser snart att även om företaget endast orsakat en bråkdel av alla neurologiska sjukdomsfall går det inte att hitta något annat företag eller annan person som åsamkat så många svenskars förtidiga död.

Anticimex är självt medvetet om faran med de gifter företaget spridit ut i våra hem sedan 30-talet:

”Genom att arbeta med integrerade alternativa lösningar och konkreta målsättningar har vi under den senaste 8-årsperioden uppnått: volymreducering av användningen av aktiva substanser i kemiska bekämpningsmedel; volymreducering av användningen av organiska lösningsmedel.”

10132404_209873c

Gifter är en orsak till neurologiska sjukdomar

Att gifter i bland annat bekämpningsmedel är en av flera möjliga orsaker till neurologiska sjukdomar är en allmänt spridd uppfattning bland forskare. På offentliga siter som landstings- och neurologportaler har läkare och forskare publicerat bland annat följande: Vissa gifter och droger kan orsaka sjukdomen; miljöfaktorer kan vara en [annan] bidragande orsak; påfrestningar och gifter i omgivningen kan utlösa sjukdomen; vissa typer av kemikalier har visat sig kunna ge upphov till parkinsonliknande symptom; pesticider och andra toxiska ämnen har ett sjukdomsrelaterat samband;

På internationella forskningssiter är tongångarna tydligare vad gäller gifters påverkan: Scientists have suggested that external or internal toxins may selectively destroy the dopaminergic neurons, causing Parkinson’s disease. Toxins that may be linked to Parkinson’s include manganese, carbon monoxide, carbon disulfide, and some other pesticides; researchers think that exposure to toxins (harmful chemicals) could be the environmental trigger. /…/ It was found that once MPTP crossed into the brain it started killing brain cells. It is possible other toxins could have a similar effect;”

 

Anticimex

I Sverige beräknas nästan 100.000 personer lida av Alzheimers sjukdom, efter en tid leder sjukdomen normalt sett till för tidig död – i västvärlden är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken. Vidare finns det drygt 20 000 människor i Sverige med Parkinsons sjukdom och ytterligare omkring 2 000 personer per år får diagnosen. Totalt sett kan det alltså handla om 100.000 tals drabbade räknat tillbaka till 30-talet då Anticimex började sin verksamhet.

Om vi antar att endast var tionde av de drabbade fått dessa två eller andra neurologiska sjukdomar genom påverkan av gifter, så kan det över tiden röra sig om uppemot 100.000 tals gift-drabbade. Det är enkelt att inse att om det numer internationellt verksamma Anticimex bli skadeståndsskyldigt skulle det rimligen innebära en konkurs för företaget och samtidigt allvarligt skada huvudägaren Wallenbergs Investor. Ratos Arne Karlsson bevisade återigen att han är en av Sveriges smartaste företagsledare när han i fjol lurade på Wallenbergarna Anticimex.

Dags att för grupptalan mot Anticimex

Det är märkligt att kopplingen mellan gifter i bekämpningsmedel och neurologiska sjukdomar inte fått större uppmärksamhet i Sverige. Dels kan det bero på att orsakssambandet är svårt att bevisa, dels att det inte är helt smärtfritt att granska den yttersta finansiella makten. Det är av uppenbara skäl tids- och resurskrävande att påvisa en ökad förekomst av till exempel parkinsons hos dem som exponerats för Anticimex gifter. Och när en undersökning lyckats fastställa det, går det ändå inte att helt utesluta att de drabbade på annat sätt avviker från övriga populationen. Det hela skulle sluta i en rimlighetsbedömning, det vill säga att det är rimligt att anta att det är just Anticimex bekämpningsmedel som orsakat ett ökat antal drabbade hos dem som exponerats för företagets gifter.

Den enda framkomliga vägen att pröva saken är genom grupptalan mot Anticimex. De drabbade skulle då inleda en ”evighetsprocess” mot Anticimex – för hela tiden tillkommer det nya insjuknade och eftersom tiden mellan exponeringen för gifter och symptomen är något decennium kan processen pågå ytterligare ett par decennier. Anticimex ställs då inför valet att delta i den offentliga processen eller att ta sitt ansvar och ersätta de gift-drabbade. Pengar kan självfallet aldrig kompensera ett förstört liv och en förtidig död, men det är ”ett plåster på såren” som kan underlätta i vardagen för de drabbade och framförallt är det ett erkännande av orsakssambandet.

Den juridiska men framförallt moraliska frågan är huruvida det är rimligt eller inte att Anticimex delar med sig av sina vinster till dem som drabbats av företagets bekämpningsmedel.

 

Fortsättning följer…

 

Lämna ett svar