TEORI

ALLOKERINGSMODELLEN är utformad för att ge en bra avvägning mellan risk och avkastning för ett långsiktigt, strategiskt sparande (lång sikt definierar vi som sparande på minst 10 års sikt). Det är de underliggande fonderna i modellfonden PUBLIC BANKING ZERO  som bestämmer risk och avkastning.

Många blandar ihop historisk risk med det som egentligen är relevant – den framtida risken. Nu finns av naturliga skäl inte kunskap om framtida risk, så normalt brukar de senaste 36 månadernas standardavvikelse användas för att uppskatta den framtida potentiella risken. Det är dock en skattning med modifikation, för att uttrycka sig milt, för dels ändrar sig risken över tiden på olika sätt för olika tillgångar och även för olika kategorier inom tillgångsslagen, dels är begreppet relativt varje individs spartid.

Vi har beräknat att riskem med den nuvarande sammansättningen av fonder i PUBLIC BANKING ZERO  motsvarar en standardavvikelse på uppskattningsvis cirka 13 procent för de senaste 36 månaderna – ungefär motsvarande risken för en global aktiefonds svängningar.

Vi uppskattar den långsiktiga avkastningspotentialen till 12-13 procent per år, vilket är en exceptionellt hög siffra jämfört med de allra flesta modellportföljer på marknaden. Men utifrån historiska resultat för till exempel Yale universitets investeringar tycker vi att det finns stöd för att de nivåerna går att nå på lång sikt, vilket vi definierar som minst 10 år. Men utifrån erfarenhet av det senaste decenniet bör kanske lång sikt i sparsammanhang snarare definieras som 20 år.

ALLOKERINGSMODELLEN & ZERO  är utformade utifrån framförallt Markowitz och Swensens portföljteorier, som beskrivs i menytabbarna under denna, tillsammans med egna erfarenheter av hur det är möjligt att anpassa forskningsresultat och institutioners strategier för  privatpersoner.

Observera att varken ALLOKERINGSMODELLEN eller PUBLIC BANKING ZERO  är rekommendationer till investeringar, utan kan ses som exempel på en möjlig långsiktig allokering med möjliga fondval! Hur just en enskild person ska investera bestäms av flera faktorer som till exempel spartid, riskvilja och kunskap – investera aldrig i produkter som du inte förstår! Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde, och i värsta fall kan hela investeringen förloras!

Lämna ett svar